ความรู้ทางการ เกษตร


ความรู้เรื่องการเกษตร

มิติใหม่ของการต่อสู้หนอน กออ้อย

บทความ โดย อ.ศักดา ศรีนิเวศน์

นักวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร, ที่ปรึกษาKasetD

กว่า 10 ปี มาแล้วที่ผู้เขียนเคยทำงานคลุกคลีกอยู่กับการป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย

ใน อดีตที่ผ่านมาเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่เพียงแต่ประสบกับปัญหาเรื่องราคาของ อ้อยต่ำกว่าที่ควรจะขายได้ในทุก ๆ ปี แต่ปัญหาเรื่องการสูญเสียของผลผลิตอ้อยอันเนื่องมาจากการทำลายของแมลงศัตรู อ้อยชนิดต่าง ๆ ก็ไม่เคยเบาบางลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรสูงจนเกษตรกรไม่ มีกำไร

พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย นับวันยิ่งจะใช้สารเคมีที่มีอนุภาพการทำลายที่รุนแรงและใช้ในปริมาณที่เพิ่ม มากขึ้นทุกที เกษตรกรอาจไม่ทราบว่าการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูอ้อยไม่ว่าจะโดยวิธีการ ใดก็ตาม ไม่ค่อยได้ผลคุ้มค่ากับเงินและเวลาที่สูญเสียไป นอกจากนั้น การฉีดพ่นสารเคมียังเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรผู้ฉีดพ่นสารเคมี และสิ่งแวดล้อม แน่นอนที่สุดสารเคมีบางชนิดอาจตกค้างในผลผลิตอ้อย ทำให้เมื่อนำอ้อยมาผลิตเป็นน้ำตาลทราย จะมีสารเคมีตกค้างในน้ำตาลทราย และจะถูกปฏิเสธการซื้อจากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าของเราในวันข้างหน้าไม่ช้าก็เร็ว นั่นหมายถึง ความ หายนะของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในที่สุด

ด้วยลักษณะของต้นอ้อย จะแตกเป็นกอ และมีใบหนาแน่นปกคลุมเต็มพื้นที่ปลูก การฉีดพ่นสารเคมีทำได้ไม่ทั่วถึง และหากต้นอ้อยมีขนาดสูงใหญ่มาก เกษตรกรจะไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีได้เลย

การป้องกันและกำจัดศัตรู ของอ้อยที่ได้ผลดีที่สุดคือการนำเอาวิธี การต่าง ๆ หลาย ๆ วิธีมาใช้ร่วมกันในการป้องกันและกำจัด หรือที่นักวิชาการเกษตร ทั้งหลายเรียกว่า ” การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน หรือ ไอ พี เอ็ม ( IPM = Integrated Pest Management ) ” นั่นเอง

หนอนกออ้อย นับว่าเป็นศัตรูพืชที่สำคัญและทำความเสียหายให้กับผลผลิตอ้อยอย่างกว้างขวาง มากที่สุดทั่วประเทศ ในแต่ละปีเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและ กำจัดหนอนกออ้อยเป็นจำนวนมาก แต่ยิ่งเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีมากเพียงใด ปริมาณการระบาดของหนอนกออ้อยก็ยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นเงาตามตัว สาเหตุที่สำคัญก็คือสารเคมีที่เกษตรกรฉีดพ่นไม่ถูกตัวหนอนกออ้อยซึ่งอยู่ภาย ในลำต้นของอ้อย หรือพ่นถูกไข่ผีเสื้อของหนอนกออ้อย แต่ไม่สามารถทำลายได้ หรือพ่นสารเคมีไม่ทั่วถึง เพราะไม่สะดวกในการฉีดพ่น

แม้ว่าเกษตรกรจะฉีด พ่นสารเคมีในปริมาณที่มากจนอาจเรียกได้ว่า ” อาบน้ำให้ต้นอ้อย ” ก็ไม่สามารถทำลายหนอนกออ้อยได้ แต่สารเคมีเหล่านั้นกลับไปทำลาย มิตรของชาวไร่อ้อย หรือตัวห้ำ ตัวเบียน หรือที่เราเรียกว่าแมลงศัตรูธรรมชาติ หรือแมลงที่มีประโยชน์ อย่างราบคาบ

แมลง ที่มีประโยชน์ หรือตัวห้ำ ตัวเบียนเหล่านี้ คือ อาวุธชีวภาพที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ และมีการปฏิบัติงานที่สอดประสานร่วมกันในการกำจัดหนอนกออ้อยหรือแมลงศัตรู อ้อยอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติเมื่อหนอนกออ้อยระบาดเกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีกำจัด ควรปล่อยให้มิตรของชาวไร่อ้อยที่ขยันขันแข็งเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วใน ธรรมชาติ เป็นผู้ช่วยทำหน้าที่ควบคุมประชากรของหนอนกออ้อยและแมลงศัตรูอ้อยอื่น ๆ และหากมิตรของชาวไร่อ้อยเหล่านี้ในธรรมชาติมีไม่เพียงพอเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ สามารถที่จะเพาะเลี้ยง ผลิต – ขยาย และปล่อยไปเพิ่มในธรรมชาติได้

ตัว ห้ำ ตัวเบียน หรือมิตรของชาวไร่อ้อย ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและกำจัดหนอนกออ้อยหรือแมลงศัตรูอ้อยอื่น ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญได้แก่

1. แตนเบียนหนอน โคทีเซีย ( Cotesia flaviopes Cameron ) เป็นแตนเบียนที่จัดว่าเป็นแตนเบียนภายใน ( endoparasite ) กล่าวคือ ตัวเมียจะมุดเข้าไปในรูที่หนอนกออ้อยเจาะและจะวางไข่ไว้ในตัวหนอนกออ้อย ตัวอ่อนของแตนเบียนที่เกิดในตัวหนอนกออ้อย จะเจริญเติบโตและดูดกินภายในหนอนกออ้อย เพื่อเข้าดักแด้ ตัวหนอนกออ้อยจะอ่อนแอและตายไปในที่สุด

2. แตนเบียนไข่ ตริคโคแกรมม่า ( Trichogramma spp. ) แตนเบียนไข่ ตริคโคแกรมม่านับว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง นอกจากช่วยทำลายไข่ของผีเสื้อหนอนกออ้อยได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังช่วยทำลายไข่ผีเสื้อหนอนกอข้าว ไข่ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าว ไข่ผีเสื้อเจาะลำต้นข้าวโพด ไข่ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย และไข่ผีเสื้ออื่น ๆ ที่ไปทำลายไม้ผลและป่าไม้ต่าง ๆ มีรายงานจากประเทศอินเดีย และบาร์บาโดส ว่า การปล่อยแตนเบียนตริคโคแกรมม่าในไร่อ้อย สามารถที่จะควบคุมการระบาดของหนอนกออ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แมลงหาง หนีบ

3. แมลงหางหนีบ ( Earwigs ) Proreus simulans stallen แมลงหางหนีบเป็นแมลงที่ตัวอ่อนและตัวแก่ช่วยควบคุมจำนวนประชากรไข่ และหนอนของแมลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกว้างขวางเช่น หนอนกออ้อย หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนชอนเปลือกลำต้นลองกอง และเพลี้ยอ่อนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

แมลงหางหนีบ จะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในลำต้นและตามซอกใบ หรือตามซอกเศษดินที่มีเศษใบไม้ สามารถหาเหยื่อตามซอกมุมได้ดี การจับทำลายเหยื่อที่เป็นตัวหนอนจะใช้แพนหางซึ่งมีลักษณะ

คล้ายคีมหนีบลำ ตัวเหยื่อ และกินเป็นอาหาร ถ้าเป็นเพลี้ยอ่อนหรือไข่แมลงจะจับกินโดยตรง แมลงหางหนีบจัดว่าเป็นแมลงที่มีศักยภาพในการควบคุมศัตรูพืชผัก และหนอนกออ้อยมาก

แมลงหางหนีบจะชอบอยู่ในที่ชื้นแต่ไม่ชอบที่แฉะ สามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ง่าย ในปัจจุบันมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายจังหวัดนิยมเพาะเลี้ยงกันมาก และนำไปปล่อยในไร่อ้อยของตนเอง มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนกออ้อยดีกว่าสารเคมี

การใช้ตัวห้ำและตัว เบียนทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวร่วมกัน จะช่วยให้การควบคุมและกำจัดหนอนกออ้อย และควบคุมแมลงศัตรูพืชอื่น ๆ ในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาพ การทำลายของหนอนกออ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อยพึงระลึกไว้เสมอว่า การใช้สารเคมีเป็นอาวุธ เป็นการแก้ปัญหาอย่างฉับพลันในระยะสั้น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง มีอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมทำให้แมลงศัตรูพืช

เกิดความต้านทานสารเคมีหรืออาจ เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ระบาดได้ แต่การใช้อาวุธชีวภาพหรือ

วิธีชีวภาพเป็น การแก้ปัญหาศัตรูอ้อยในระยะยาว ประหยัด ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ้าง สามารถเลี้ยงผลิตขยายเองได้ ปลอดภัย เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ช่วยให้ธรรมชาติสมดุลไม่มีปัญหาศัตรูพืชระบาด และสามารถขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้เองตามธรรมชาติ สุขภาพของเกษตรกรจะดี ผลผลิตไม่มีปัญหาสารพิษตกค้าง และที่สำคัญคือไม่รู้จักคำว่า ” จน “

สนใจ อยากเลี้ยงตัวห้ำตัวเบียนเพื่อไว้ใช้เอง หรือทำเป็นอาชีพจำหน่ายให้กับเพื่อนเกษตรกรข้างเคียง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2579-5178 โทรสาร 0-2579-0280 หรือศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท พิษณุโลก เชียงใหม่ ชลบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ และสงขลา

สินค้า ที่แนะนำ

ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ตราปลาทอง ชนิด สูตรไล่แมลงควบคุมประชากรแมลง

แหล่ง ข้อมูล

http://www.kasetd.com/sakda1.html

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: