สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน


สูตรปรับปรุงดิน ฟื้นฟูสภาพดิน

GRAND BOOM สูตรย่อยสลายตอซัง

ใช้ร่วมกับ GRAND FISH แล้วทำให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายตอซังข้าวซากพืชกำจัดเมล็ดหญ้า กำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง พืชที่ถอนรากแล้วปรับสภาพดินได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว

ปริมาณที่ใช้

ใช้ปริมาณ 4 ลิตร ผสมน้ำ 400 ลิตร ฉีดพ่นบนหน้าดินแล้วไถกลบในพื้นที่ 4 – 8 ไร่

* ถ้านำ Grand Boom เติมลงไปอีก 250 cc. แล้วนำไปใส่ในนาข้าวที่ล้มตอซังเรียบร้อยแล้วจะช่วยทำให้ตอซังข้าวย่อยสลาย ภายใน 7 วัน


Advertisements
%d bloggers like this: